Κολλιαλής Ιωάννης και Σια ε.ε.

Γραφείο Τεχνικών Μελετών - Κατασκευών

Λογισμικό

 • PDF

Το γραφείο μας διαθέτει νόμιμες άδειες χρήσης για τα κάτωθι προγράμματα φάσματος πολιτικού μηχανικού:

SOFISTIK Software fur Statik und Konstruction της "SOFISTIK Hellas Α.Ε."

SOFTWARE FOR FINITE ELEMENT ANALYSIS & DESIGN

SOFISTIK HELLAS S.A.

http://sofistik.com

Το πληρέστερο πακέτο προγραμμάτων ανάλυσης και διαστασιολόγησης παντός τύπου κτιρίων και τεχνικών έργων όπως:

 • γεφυρών
 • φραγμάτων
 • αντλιοστασίων
 • ειδικών θεμελιώσεων

κατά τους νέους Ευρωκώδικες ΕΝ1992-1 , ΕΝ1992-2, ΕΝ1997-1 και τα προσαρτήματα αυτών. Επίσης δυνατότητα διαστασιολόγησης με πλήθος άλλων εθνικών κανονισμών όπως British Standards, American ASCE κτλ. Ιδανικό για ελέγχους αντοχής υφιστάμενων κτιρίων και τεχνικών με δυνατότητες μή γραμμικής ανάλυσης , ανάλυσης με σεισμικά φάσματα και χρονοιστορίες.

Πρόσθετες εφαρμογές που έχει το γραφείο μας στο πακέτο του Sofistik:

 • Steel Members: διαστασιολογηση μεταλλικων κατασκευών και σύνθετων υποστυλωμάτων
 • Steel Connections: διαστασιλόγηση συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών
 • Themelio: ανάλυση και έλεγχος μεμονωμένων θεμελίων
 • Sofikan: Εφαρμογή αντισεισμικών διατάξεων στον έλεγχο κατασκευών
 • Ella: εφαρμογή φορτίων κυκλοφορίας, υπολογισμός γραμμών επιρροής

ETABS της "CSI Computers & Structures Inc.

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τους Ευρωκώδικες ΕΝ1992-1, ΕΝ1994-2, ΕΝ1993-1.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ αναλύσεις - έλεγχοι παλαιών κτιρίων κατά ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων - σε ισχύ από Φεβρουάριο 2012)

LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ

 • FESPA-ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ 2000 & ΕΑΚ2003
 • FePLa-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • DRILL-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ & ΘΕΜΕΛΙΩΝ

4M

STRAD 2009 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

RUNET SOFTWARE

 • BETON express - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • WOOD express- ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ1995
 • FEDRA ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ1996
 • ΦΟΡΑΜ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • win ΜΟΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • win ΠΥΡΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ANADELTA

TESSERA STANDARD

Πρόγραμμα γεωμετρικού σχεδιασμού οδών με δυνατότητα διαμόρφωσης αστικών και υπεραστικών κόμβων , σχεδίαση διατομών , μηκοτομών κατά τους Ελληνικούς κανονισμούς ΟΜΟΕ.

ΤΕCHNOLOGISMIKI

 • Δίκτυα Ύδρευσης
 • Δίκτυα Αποχέτευσης
 • Οχετοί
 • Υδραυλικός υπολογισμός- διευθετήσεις ρεμάτων
 • Λιμνοδεξαμενές

LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ

 • ΤΕΚΤΩΝ 7 – σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων

ART

 • CADWARE
 • AUTODOMISI

Προσφορές